លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803379
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 m²

លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ Wat Phnom

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803379
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 m²