លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806521
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 142.4 m²

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806521
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 142.4 m²