លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 1810609
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27763.1 m²

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk Khsem Khsant

សង្ខេប

  • លេខយោង 1810609
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27763.1 m²