លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081027
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4866 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ Kouk Roka

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081027
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4866 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី4866 m²