លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081028
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2022 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081028
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2022 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត

នៅជិត

  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • មធ្យមសិក្សា