លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង 1903949
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 328 ha

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Kampot

សង្ខេប

  • លេខយោង 1903949
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 328 ha

សេវាកម្ម

នៅជិត

  • ព្រ​លាន​យន្តហោះ