លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Basedth
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081043
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081043
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500000 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី

ទីតាំង

  • 1 ដី500000 m²