លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081044
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081044
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី290000 m²