លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081045
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 212400 m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 19081045
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 212400 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី212400 m²