លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091056
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាង​កើត

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091056
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងត្បូង, ទិស​ខាង​កើត

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 4 បន្ទប់ទឹក