ជួល ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091057

ជួល ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091057

ទីតាំង

  • 16 បន្ទប់គេង
  • 8 បន្ទប់ទឹក