លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091075
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091075
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី4099 m²