លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091071
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1589.35 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091071
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1589.35 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី1589 m²