លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau
លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091071
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1589.35 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីទ្បូ Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091071
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1589.35 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី1589 m²