ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091082
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 542.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19091082
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 542.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី542 m²