លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101088
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 784 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Kaoh Kong

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101088
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 784 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី784 m²