លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101093
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ វីឡា ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101093
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 8 បន្ទប់គេង
  • 7 បន្ទប់ទឹក