លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901105
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ផ្ទះ ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901105
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 11 បន្ទប់គេង
  • 11 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ផ្ទះបាយ