លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906989
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1910000 m²

លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906989
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1910000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី1910000 m²