លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906994
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 310733.58 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 1906994
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 310733.58 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី310733 m²