លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 19071018
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 19071018
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី680 m²