លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101120
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10839.62 m²

លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101120
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10839.62 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី10839 m²