លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol
លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101127
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 18982.56 m²

លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101127
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 18982.56 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី18982 m²