លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101118
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24700 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101118
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24700 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី24700 m²