លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101129
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80000 m²

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101129
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី80000 m²