លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101135
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27966 m²

លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101135
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 27966 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី27966 m²