លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101136
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6017.74 m²

លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101136
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6017.74 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី6017 m²