លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101142
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7373.55 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Ta Khmau

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101142
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7373.55 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 1 ដី7373 m²