លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei
លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101132
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 104734 m²

លក់ ដីទ្បូ Kong Pisei

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101132
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 104734 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី104734 m²