លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ 67 ក្រុងភ្នំពេញ

សង្ខេប

  • លេខយោង 1612178
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 900 m²

លក់ ក្រុងភ្នំពេញ Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 1612178
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 900 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី900 m²