ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ-Land for Sale-438,799m²-$2/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ-Land for Sale-438,799m²-$2/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ស្ពឺ-Land for Sale-438,799m²-$2/m²

Aoral, Kampong Speu, Cambodia

Buy

$2

  • 115789945_3309251109125325_319804967394143720_n
  • 116045754_1210685352650992_1595301455795377310_n
  • 123003016_827948034685915_1294099077681471195_n
  • 123306715_355454159045100_6659056603193633645_n
  • Map 1
  • Map 2

Property ID :

 None

Area
438,799m²

Description

Property ID: 20111617

-Title deed: Hard Title

-Land area: 438,799m²

-Frontage: 930m and 425m

-Road width: Current 8m gravel road (30m Approved Road Plan)

-Sale price: $2/m²

-Total price: $877,598

-Location: Inner St. 142, Haong Samnam Commune, Oral District, Kampong Speu province

-For more information: 092 876 801/ 096 33 53 655/ 089 266 646/ 097 97 85 885

Property on Map

Relevance

简体中文English日本語ភាសាខ្មែរ