ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-34,720m²-$2.2/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-34,720m²-$2.2/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-34,720m²-$2.2/m²

Kampong Chhnang, Cambodia

Buy

$2

  • photo_2020-12-23_10-05-57 (2)
  • photo_2020-12-23_10-05-57 (3)
  • photo_2020-12-23_10-05-57 (4)
  • photo_2020-12-23_10-05-49
  • photo_2020-12-23_10-05-57
  • Map 1
  • Map 2

Property ID :

 None

Area
34,720m²

Description

Property ID: 20121752

-Title deed: Hard Title

-Land area: 34,720m²

-Frontage: 250m

-Road width: Current 30m gravel road (50m approved road plan)

-Sale price: $2.2/m²

-Total price: $76,384

-Location: Tang Krous Lech village, Krang Lvea Commune, Samki Meanchey District, Kampong Chhnang province

-For more information: 092 876 801/ 096 33 53 655/ 089 266 646/ 097 97 85 885

Property on Map

Relevance

简体中文English日本語ភាសាខ្មែរ