ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-104,536m²-$0.65/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-104,536m²-$0.65/m²

ដីលក់-ប្លង់រឹង-ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង-Land for Sale-Kampong Chhnang-104,536m²-$0.65/m²

Kampong Chhnang, Cambodia

Buy

$1

  • photo_2020-12-23_09-59-07 (2)
  • photo_2020-12-23_09-59-07
  • photo_2020-12-23_09-59-07 (4)
  • photo_2020-12-23_09-59-07 (3)
  • photo_2020-12-23_09-59-07 (5)
  • Map 1
  • Map 2

Property ID :

 None

Area
104,536m²

Description

Property ID: 20121754

-Title deed: Hard Title

-Land area: 104,536m²

-Frontage: 400m

-Road width: Current 10m gravel road (30m approved road plan)

-Sale price: $0.65/m²

-Total price: $67,948.40

-Location: Sar Nge village, Pror Snoeb Commune, Ro Lea Paea District, Kampong Chnang province

-For more information: 092 876 801/ 096 33 53 655/ 089 266 646/ 097 97 85 885

Property on Map

Relevance

简体中文English日本語ភាសាខ្មែរ