លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101128
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 9000 m²

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101128
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 9000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី9000 m²