លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth
លក់ ដីទ្បូ Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101118
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24700 m²

លក់ ដីទ្បូ Basedth Basedth

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101118
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 24700 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី24700 m²