លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk
លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101134
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 20150 m²

លក់ ដីទ្បូ Odongk

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101134
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 20150 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី20150 m²