លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101136
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6017.74 m²

លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

សង្ខេប

  • លេខយោង 19101136
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6017.74 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី6017 m²