ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon
ជួល អគារ Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 200335
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 351 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 945 m²

ជួល អគារ Chamkarmon

សង្ខេប

  • លេខយោង 200335
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 351 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 945 m²

នៅជិត

  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • ផ្សារទំនើប